Image Curium-LUMC heeft in de afgelopen periode haar afdeling voor psychiatrische hulpverlening aan doven en slechthorenden gereorganiseerd. De klinische capaciteit is van tien naar vier bedden teruggebracht en ook de poliklinische functies zijn afgeslankt. Reden hiervoor was dat het aantal aanmeldingen voor

psychiatrische hulpverlening in de afgelopen periode aanzienlijk was teruggelopen. Curium-LUMC is in overleg met alle verwijzende instanties om te analyseren wat de oorzaak van deze terugloop is. Uit de gesprekken die nu zijn gevoerd blijkt dat er wel degelijk behoefte is en blijft voor een zeer gespecialiseerde psychiatrische voorziening die dove en slechthorende kinderen en jeugdigen met een psychiatrische handicap kan diagnostiseren en behandelen maar dat de instroom zeer instabiel is.

Curium-LUMC zal daarom trachten ook na 1 januari 2009 deze voorzieningen in de lucht te houden en als enige landelijke psychiatrische instelling zorg te blijven bieden aan doven en slechthorenden. De omvang van deze afdeling blijft afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Met KEGG en Viataal zijn afspraken in de maak om tot structurele samenwerking en uitwisseling van kennisexpertise te komen. En om verwijzingen naar Curium-LUMC te kunnen blijven realiseren. Het volledig sluiten van de voorziening en daarmee de hulpverlening stopzetten komen hiermee buiten beeld.

De directie van Curium-LUMC

Bron: doof.nl