Image Honderduizenden zieken en gehandicapten zullen er dankzij de nieuwe regeling meerkosten minimaal 100 tot 400 euro op vooruit gaan. Dat komt omdat de doelgroep veel beter wordt bereikt dan met de huidige fiscale regeling Buitengewone Uitgaven. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad is hiermee zeer content. Wel moet er kritisch worden gekeken naar de inkomenseffecten voor mensen die van de huidige regeling gebruik maken. De CG-Raad is blij dat er een landelijke regeling komt voor de vergoeding van meerkosten vanwege ziekte of handicap. Hierover is de afgelopen periode druk overleg geweest tussen de CG-Raad en betrokken ministeries. Het voornemen in het regeerakkoord om gemeenten de regeling te laten uitvoeren is daarmee van tafel. Ook de verhoging van het budget naar 1,7 miljard euro is een goede zaak.

Vaste toeslagen
Het voorgestelde systeem van vaste toeslagen die automatisch worden uitgekeerd, vindt de CG-Raad een vooruitgang. De doelgroep wordt zo beter bereikt dan voorheen. Maar de bedragen van 100 tot 400 euro zijn aan de lage kant, gezien de hoge meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken. Gemiddeld 2500 euro per jaar, bleek vorig jaar uit onderzoek. Bovendien is het gemiddelde inkomen relatief laag. De CG-Raad pleit voor nadere analyse van de inkomenseffecten voor chronisch zieken en gehandicapten die nu van de regeling Buitengewone Uitgaven gebruik maken. Zij moeten er niet op achteruit gaan.
Eigen bijdrage AWBZ

Goed nieuws is dat de eigen bijdrage AWBZ wordt verlaagd. Toch pleit de CG-Raad voor verdere stappen. Het hele systeem van eigen bijdragen in de zorg moet worden herzien. Door de stapeling van eigen bijdragen zijn vooral lagere inkomensgroepen naar verhouding een groot deel van hun inkomen kwijt. Dit systeem leidt tot verborgen armoede en belemmert de maatschappelijke participatie van chronisch zieken en gehandicapten.
Het kabinet wil voor mensen met extra hoge zorgkosten het vangnet van de Buitengewone Uitgaven-regeling laten bestaan. Daar kan de CG-Raad zich in vinden, mits de gebruikersvriendelijkheid wordt verbeterd.
2009 overgangsjaar

De regeling voor 2009 is een tussenoplossing. De CG-Raad vindt dat de definitieve regeling nog beter op de doelgroep moet worden toegesneden. Nu wordt de doelgroep geselecteerd op basis van zorggebruik. Het zou beter zijn als er wordt gekeken naar de belemmeringen die de doelgroep ondervindt in het dagelijks functioneren. Dat kan met behulp van het ICF-systeem dat steeds meer bij de indicatiestelling voor Awbz en Wmo wordt gebruikt. De werkelijke situatie van mensen wordt dan het uitgangspunt.

Bron: CG-Raad /DovenTV