Image KPN Digitale TV, Bellen en Internet bij KPNTotaal.nl – Belangenorganisaties van doven en slechthorenden hebben een convenant getekend met KPN voor de gezamenlijke modernisering van de teksttelefoonservice, ook wel bekend als Teleplus. Het convenant richt zich op modernisering van de dienst zonder significante impact voor de gebruikers. Het doel is om een moderner alternatief te bieden en de exploitatiekosten zodanig te beheersen dat de continuïteit kan worden gewaarborgd.

De Teksttelefoonservice van KPN bestaat al 25 jaar. De dienst stelt teksttelefoongebruikers in staat om via een bemiddelaar te telefoneren met horende personen en vice versa. Een medewerker van KPN vertaalt dan de getypte tekst naar gesproken tekst en/of andersom.

Vanwege de instabiliteit van het verouderde technische platform, het teruglopend gebruik van de dienst en door de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen als e-mail, SMS en Internet-Chat heeft KPN besloten de bestaande dienst te moderniseren.

KPN houdt de huidige dienst in stand tot er een volwaardig alternatief is. Binnen een termijn van twee jaar wil KPN de modernisering bewerkstelligen in nauw overleg met de organisaties van doven en slechthorenden, bekend als de Molenorganisaties (Dovenschap, Stg Plotsdoven, SBNDJ, NVVS, FODOK, FOSS).

bron: KPN.com - DovenNieuws

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nieuws van 03-08-2008.

De gezamenlijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zijn met KPN in gesprek over de teksttelefoonbemiddelingsdienst. De huidige dienst (Teleplus) is sterk verouderd en wordt daarom steeds minder gebruikt. Doel van de gesprekken is om samen een nieuwe bemiddelingsdienst op te zetten. Deze zou op 1 januari 2009 moeten starten. Deze zomer was er grote ophef over de teksttelefoonbemiddelingsdienst van KPN. Eind juli liet   KPN weten dat ze de bemiddelingsdienst per 1 augustus in de nachturen zou sluiten. Ondertussen zou KPN met de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden in gesprek gaan over een nieuwe bemiddelingsdienst.

De gezamenlijke belangenorganisaties waren het niet eens met deze gang van zaken en hebben juridisch advies ingewonnen. Veel doven waren verontwaardigd en begonnen een mailactie tegen KPN. Uiteindelijk heeft KPN besloten om de bemiddelingsdienst 's nachts weer te openen.

Vervolgens hebben KPN en de gezamenlijke belangenorganisaties een projectgroep opgezet. Deze projectgroep onderzoekt de mogelijkheden van een nieuwe bemiddelingsdienst. De belangenorganisaties hebben een lijst van voorwaarden opgesteld. Hierin staat o.a. dat de nieuwe bemiddelingsdienst 24 uur per dag bereikbaar moet zijn en dat doven moeten kunnen kiezen of ze zelf spreken of liever typen.

Ondertussen zoeken de gezamenlijke belangenorganisaties ook contact met de politiek. Want er blijkt in de Telecommunicatiewet niets geregeld te zijn voor doven en slechthorenden. KPN is dus niet verplicht om een bemiddelingsdienst te onderhouden.

Achter de schermen zijn we dus druk bezig. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Bron: SBNDJ 

 

=============================================================================================== 

Beantwoording kamervragen KPN Teksttelefoonservice (Teleplus)

Enige tijd geleden besloot KPN om de teksttelefoonservice, ook wel bekend als Teleplus in de nachtelijke uren te beperken. Inmiddels is de dienst weer bereikbaar totdat er een alternatief is voor de sterk verouderde service. De kamerleden Hessel en Vietsch (beide CDA) en van Dijken en Vos (beide PVDA) hebben hier kamervragen over gesteld. Inmiddels is hier - mede namens de Staatssecretaries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - antwoord op gegeven.

Hierbij zend ik u – mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – de antwoorden op vragen van de leden Hessels en Vietsch (beiden CDA) met nummer 2070827530 (ingezonden 19 augustus 2008) over het beperken en gedeeltelijk beëindigen van de dienst Teleplus door KPN.

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het besluit van KPN om per 1 augustus 2008 de dienst Teleplus (teksttelefoonbemiddeling, een dienst die telefooncontact tussen auditief gehandicapten en horenden mogelijk maakt) te beperken en de dienstverlening tussen 22.00 uur en 7.00 uur te beëindigen?

Vraag 2
Acht u het verantwoord om deze monopolistische activiteit van KPN, die een belangrijke bijdrage levert aan het sociale functioneren van doven en slechthorenden, te beperken tot de dag- en avonduren? En daarmee te veroorzaken dat doven en slechthorenden na 22.00 uur `s avonds niet meer in staat zijn iemand te bellen?

Antwoord 1 & 2
Ik heb inderdaad kennisgenomen van dit besluit van KPN. Tevens heb ik vernomen van KPN dat de Teleplus dienst afgelopen 15 augustus weer is hervat in de nachtelijke uren, totdat er een alternatief is gevonden voor deze, volgens KPN, sterk verouderde dienst.

Overigens staat het eenieder vrij een dienst als de Teleplus dienst aan te bieden. KPN is 25 jaar geleden als staatsbedrijf met de dienst begonnen en is na het liberaliseren van de telecommunicatiemarkt deze dienst vrijwillig blijven aanbieden. De belangstelling voor de dienst is inmiddels wel sterk gedaald. Ik heb van KPN begrepen dat het gemiddeld gebruik ’s nachts is teruggelopen naar circa 5 telefoontjes per nacht.

Vraag 3
Bent u bereid in overleg te treden met KPN teneinde de genomen beperkingen terug te draaien?

Antwoord
KPN geeft aan in samenspraak met betrokken belangenorganisaties op zoek te zijn naar een volwaardig alternatief. Ik vertrouw erop dat KPN en de betrokken belangenorganisaties hier samen uit zullen komen. Vanzelfsprekend volg ik deze ontwikkelingen nauwlettend.

Vraag 4
Heeft u - indien KPN niet aan deze oproep gehoor zou willen geven - wettelijke bevoegdheden om herstel van het oude niveau van de dienstverlening terug te draaien?

Antwoord
In de Telecommunicatiewet en de daarop gebaseerde lagere regelgeving zijn geen bijzondere voorzieningen opgenomen voor gehandicapte gebruikers. Op dit moment kan dus geen opdracht tot het leveren van een dergelijke dienst worden gegeven. De zogenaamde universeledienstrichtlijn (2002/22/EG) geeft lidstaten overigens wel de mogelijkheid ten aanzien van gebruikers met een handicap, waar nodig, bijzondere maatregelen te nemen. Nu KPN echter besloten heeft de dienst Teleplus vooralsnog voort te zetten, en bovendien heeft aangegeven niet te stoppen zonder dat er een gelijkwaardig alternatief is, lijkt het opnemen van dergelijke maatregelen in de universele dienst niet opportuun.

Hierbij beantwoord ik tevens – mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – de vragen van de leden Van Dijken en Vos (beiden PvdA) over het tussen 22.00 en 07.00 uur staken van de Teleplusdienst door KPN (ingezonden 19 augustus 2008).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het staken van de Teleplusdienst van KPN voor doven tussen 22.00 tot 7.00 per 1 augustus jongstleden?

Vraag 2
Vindt u het verantwoord dat een dergelijke dienst wordt gestaakt zonder dat er een vervangende dienst beschikbaar is?

Vraag 3
Kunt u verklaren waarom hangende het overleg tussen KPN en vertegenwoordigers van doven en slechthorenden deze dienst eenzijdig en abrupt is ingeperkt?

Antwoord 1, 2 & 3
Ik heb inderdaad kennisgenomen van het staken van deze dienst van KPN. Tevens heb ik vernomen van KPN dat de Teleplusdienst afgelopen 15 augustus weer is hervat in de nachtelijke uren, totdat er een alternatief is gevonden voor deze, volgens KPN, sterk verouderde dienst.

Vraag 4
Bent u bereid om met KPN te spreken over het hervatten van deze dienst tot er voor doven en slechthorenden een alternatief beschikbaar is?

Antwoord
De Teleplusdienst is inmiddels weer hervat. KPN geeft aan in samenspraak met betrokken belangenorganisaties reeds op zoek te zijn naar een volwaardig alternatief. Ik vertrouw erop dat KPN en de betrokken belangenorganisaties hier samen uit zullen komen. Vanzelfsprekend volg ik deze ontwikkelingen nauwlettend.

(w.g.) drs. F. Heemskerk

Bron: doof.nl 

 

========================================================================================== 

Hessels en Vietsch: Teksttelefoon moet ook ’s nachts bereikbaar zijn.

CDA-kamerleden Jos Hessels en Antoinette Vietsch hebben vorige week Kamervragen gesteld over het bericht dat KPN de teksttelefoonservice voor doven, Teleplus, ’s nachts tussen tien en zeven niet meer gebruikt kon worden. De service, waarbij een medewerker van KPN een getypte tekst ‘vertaalt’ naar gesproken tekst en andersom, zorgt ervoor dat dove mensen op een vrij realistische manier kunnen ‘bellen’ naar een horend persoon. De CDA-kamerleden kregen bezorgde mail van mensen die hierdoor na tienen geïsoleerd dreigden te worden. ‘En natuurlijk is het in het geval van noodtelefoontjes naar bijvoorbeeld de dokter ook niet te verkopen dat mensen dan maar moeten wachten of op een andere manier alarm moeten slaan’, zo zeggen ze.

De service is relatief duur, maar na de vragen heeft KPN besloten de service voorlopig open te houden, totdat er een goedkoper, maar volwaardig alternatief ontwikkeld is. Hessels en Vietsch zijn erg blij met deze beslissing van KPN. ‘We zijn blij dat dove mensen op deze manier ook ’s avonds en ’s nachts hun dierbaren en andere kunnen bereiken.’

Bron: CDA.nl 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image KPN hervat tijdelijk teksttelefoonservice in nachtelijke uren.

Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw e-mailbericht willen u graag op de hoogte brengen van onderstaand besluit. KPN hervat tijdelijk teksttelefoonservice in nachtelijke uren. KPN heeft besloten om de teksttelefoonservice, ook wel bekend als Teleplus, tijdelijk weer open te stellen in de nachtelijke uren, totdat er een alternatief is voor de sterk verouderde service. Op 1 augustus werd de dienst voor doven en slechthorenden, na overleg met belangenorganisaties, tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends gesloten. De dienst werd namelijk gemiddeld nog maar 5 keer per nacht gebruikt. Voor noodgevallen konden doven en slechthorenden in de nachtelijke uren gebruik blijven maken van de speciale ingang op het noodnummer 112 via 0800-8112.

Sindsdien heeft KPN een aantal verzoeken gekregen om de dienst toch ’s nachts open te houden. KPN onderkent de gevoeligheid van het onderwerp voor de doelgroep en wil zich blijven inzetten om deze doelgroep te voorzien van communicatiemiddelen. Daarom zal de teksttelefoonservice zo spoedig mogelijk ook weer ’s nachts bereikbaar zijn.

KPN houdt vast aan het besluit dat de teksttelefoonservice gemoderniseerd moet worden vanwege de instabiliteit van het verouderde technische platform en het teruglopend gebruik van de dienst. KPN wil de modernisering, in overleg met de betrokken belangenorganisaties, nog dit jaar voltooien, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.

Teksttelefoonservice van KPN bestaat al 25 jaar. De dienst stelt dove teksttelefoongebruikers in staat om via een bemiddelaar te telefoneren met horende personen en vice versa. Een medewerker van KPN vertaalt dan de getypte tekst naar gesproken tekst en andersom.

Door de opkomst van nieuwe communicatiemiddelen als e-mail, SMS en Internet-Chat heeft KPN besloten de bestaande dienst te moderniseren. Hiertoe is enkele maanden geleden overleg gestart met betrokken belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. KPN zal samen met de Houtense belangenorganisaties eind augustus een plan opstellen voor de introductie van een alternatief voor de teksttelefoon waarmee toekomstvast, tegen redelijke kosten 24 uur per dag door doven en slechthorenden kan worden gecommuniceerd.


Met vriendelijke groet,

Hans Koeleman
Directeur Corporate Communicatie

Bron: reactie op uw emailbericht iz KPN Teleplus

 

Bron: DovenNieuws.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image Beperken dienst Teleplus door KPN

Schriftelijke vragen van de leden Vietsch en Hessels (beiden CDA) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van VWS

1. Heeft u kennis genomen van het besluit van KPN om per 1 augustus 2008 de dienst Teleplus (teksttelefoonbemiddeling, een dienst die telefooncontact tussen auditief gehandicapten en horenden mogelijk maakt) te beperken en de dienstverlening tussen 22.00 uur en 7.00 uur te beeïndigen? (bron: Wikipedia)

2. Acht u het verantwoord om deze monopolistische activiteit van KPN, die een belangrijke bijdrage levert aan het sociale functioneren van doven en slechthorenden, te beperken tot de dag- en avonduren? En daarmee te veroorzaken dat doven en slechthorenden na 22.00 uur 's avonds niet meer in staat zijn iemand te bellen?

3. Bent u bereid in overleg te treden met KPN teneinde de genomen beperkingen terug te draaien?

4. Heeft u - indien KPN niet aan deze oproep gehoor zou willen geven - wettelijke bevoegdheden om herstel van het oude niveau van de dienstverlening terug te draaien?

de website van Antoinette Vietsch
 

Bron: DovenNieuws.eu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image PROTESTACTIE : TelePlus moet blijven!! 

Ben je er ook niet mee eens?
KPN teksttelefoonservice, ook wel bekend als Teleplus, is sinds kort tussen 22.00 's avonds en 07.00 uur 's ochtends niet langer bereikbaar. De dienst voor doven en slechthorenden wordt in deze uren namelijk nog slechts sporadisch gebruikt.
Hoe zit het dan met noodgeval, zoals geboorte, alarm, huisarts, contact met familiegenoten.
Honderdduizenden anderen zijn er het slachtoffer van.

SWDA en WEZODO hebben samengewerkt om een protestactie tegen de nachtsluiting van KPN Teleplus op te zetten.

Als u ook tegen sluiting van 24 uurs dienst bent en als u wilt opkomen voor de belangen van Doven en Slechthorenden, dan kunt u hier terecht om protest aan te tekenen. Wij zorgen ervoor dat uw protest bij de verantwoordelijke mensen van KPN aankomt.

Steun de actie!

Hoe?
Stuur een protestmail naar KPN wegens het stop zetten van Teleplus tussen 22.00 en 07.00 uur.
Aan de hand van ingekomen reacties hebben SWDA en WEZODO aantal voorbeeldteksten klaargemaakt voor de protestmails.

Laat je familie, vrienden, kennissen en collega’s met de actie meedoen.

Geef het ook door aan je horenden familieleden, vrienden, collega's en kennissen.
Vraag hen solidair zijn met de doven en slechthorenden.

Klik hier om een protestmail te sturen!

Bron: SWDA en WEZODO hebben samengewerkt om een protestactie tegen de nachtsluiting van KPN Teleplus op te zetten.

Bron: DovenNieuws.eu
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Image  De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden starten een Kort Geding om het besluit van KPN (klik hier om filmpje van SWDA te bekijken), om de teksttelefoonservice in de nacht te sluiten, terug te draaien. KPN maakte vandaag bekend dat de tekstelefoonservice, ook wel bekend als Teleplus,met ingang van vanavond, 1 augustus, na 22.00u 's avonds niet meer bereikbaar is. De service biedt doven en slechthorenden mogelijkheid om via een bemiddelaar te bellen met horende personen en omgekeerd. Een agent vertaalt dan de getypte tekst naar gesproken tekst en andersom. Dit besluit betekent dat vanaf dit tijdstip doven zijn aangewezen op naaste horenden als ze willen telefoneren. KPN geeft aan dat het technische platvorm zeer verouderd is omdat er blijkbaar in het 25 jarig bestaan geen enkele vernieuwing is gedaan. De exploitatiekosten lijken de voornaamste reden te zijn voor sluiting in de nacht want overdag werkt de dienst gewoon.

Ook doven en slechthorenden moeten 's nacht zelfstandig kunnen bellen met een horende en daarvoor is op dit moment Teleplus de enige betrouwbare mogelijkheid. Nieuwe communicatiemiddelen zoals sms en chat zijn er weliswaar, maar voldoen lang niet in alle gevallen omdat sms regelmatig niet of te laat aankomt en chat wordt niet gebruikt door artsen, cafe's , hotels, apothekers, taxi's etc.

Voor noodgevallen stelt KPN dat speciaal voor doven en slechthorenden alarmlijn 0800-8112 gebruikt kan worden maar 0800 8112 is ALLEEN voor dringende zaken waarbij elke seconde telt zoals een hartaanval of brand. Het is strafbaar als je voor een niet-levensbedreigende situatie gebruikt, zoals een dierenarts of een verloskundige of een loodgieter te bellen voor spoedgevallen.

Bron: WEZODO / DovenNieuws

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Image  

Pas geleden kregen wij te horen dat KPN Teleplus van plan is om per 1 augustus as de Teleplusdienst voortaan tussen 22.00u en 0.7.00u te sluiten. Teleplus is dan NIET meer 24 uur per dag beschikbaar!

Dit bericht verontrust Swedoro en de dove/slechthorende mensen. Wat als we moeten bellen!? Bv dokter, politie voor ongeregeldheden, enz. En oudere mensen dan? Hoe worden ze geholpen!?

Swedoro beseft zich dat dit ondoordachte besluit ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van dove en slechthorende mensen. Dit wordt ons nu ontnomen en dat nemen we niet.

Het is van belang, dat teleplus 24 u beschikbaar blijft! KPN moet een systeem bedenken om te vernieuwen volgens internationale standaard! En KPN denkt zeker dat ie ongemerkt dit achter rug kan hebben zonder van te voren overgelegd te hebben, nee dus!

Reageer dan en stuur een mail naar Swedoro !

We zullen dan doorgeven aan Dovenschap in de hoop dat er iets aangedaan wordt.

Bron: Swedoro