Image Er komt een nieuwe meerkostenregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad is positief over de opzet van de nieuwe regeling. De CG-Raad is bezorgd over de negatieve inkomenseffecten van het beperken van de aftrekregeling Buitengewone Uitgaven (BU) voor een groot deel van onze achterban. De CG-Raad vraagt het kabinet om gerichter aanvullende maatregelen.

De CG-Raad vindt de opzet van de nieuwe meerkostenregeling een duidelijke verbetering. Door het systeem van vaste toeslagen worden veel meer chronisch zieken en gehandicapten bereikt dan nu het geval is. Maar de forfaitaire bedragen van 100 tot 450 euro zijn te laag, gezien de hoge meerkosten die chronisch zieken en gehandicapten maken. Gemiddeld is dit namelijk 2.500 euro per jaar, bleek vorig jaar uit onderzoek. Het is terecht dat mensen die voorheen geen gebruik maakten van de BU nu automatisch geld terugkrijgen. Het is goed dat de BU-regeling overeind blijft, als extra vangnet voor mensen met hoge zorgkosten. Maar de toegang tot de regeling moet nog wel worden verbeterd. Inkomenseffecten
De CG-Raad wil aanvullende maatregelen om het schrappen van aftrekposten uit de BU te compenseren voor mensen met een beperking. Zo moet het wél mogelijk blijven om de premie van de aanvullende ziektekostenverzekering af te trekken. Bovendien moet de huidige drempel van 1,65% voor mensen met een laag inkomen worden verlaagd. Een verhoging van de drempel voor hogere inkomens wijst de CG-Raad af, omdat het aftrekken van hoge zorgkosten dan bijna onmogelijk wordt. Het effect van de lagere huur- en zorgtoeslag moet eerlijk gecompenseerd worden.

Eigen bijdragen AWBZ
Het kabinet wil ook de eigen bijdragen in de AWBZ schrappen als aftrekpost in de BU. Daar staat tegenover dat de eigen bijdrage wordt verlaagd voor alle mensen die gebruik maken van de AWBZ. Dit pakt slecht uit voor mensen die nu deze eigen bijdrage aftrekken.

De CG-Raad pleit daarom voor een structurele oplossing. Het totaal aan eigen bijdragen dat iemand moet betalen, wordt vastgesteld op basis van zijn besteedbaar inkomen. Dit systeem - dat ook moet gaan gelden voor de Wmo en Zorgverzekeringswet – zou voor chronisch zieken en gehandicapten echt een stap voorwaarts zijn.

Afbakening doelgroep
De regeling voor 2009 is een tussenstap. De CG-Raad vindt dat de definitieve regeling nog beter op de doelgroep moet worden toegesneden. Nu wordt de doelgroep geselecteerd op basis van zorggebruik. Het zou beter zijn als er wordt gekeken naar de belemmeringen die mensen met een beperking ondervinden in het dagelijks leven. Dat kan met behulp van het ICF-systeem dat bij de indicatiestelling voor AWBZ en Wmo wordt gebruikt. De werkelijke situatie van mensen wordt dan het uitgangspunt. Dit perspectief wordt door het Kabinet in de brief onderkend. Hiervoor is snel verder onderzoek nodig.
Klik hier voor de veranderingen per 1 januari 2009

Bron: CG-Raad / DovenTV