Image Op 1 april 2008 zou het kabinet met een voorstel komen voor een nieuwe regeling compensatie meerkosten in verband met ziekte of handicap. Deze regeling moet in de plaats komen van de regeling Buitengewone Uitgaven (BU) die per 1-1-2009 zou worden afgeschaft. Het kabinet heeft de Kamer nu laten weten nog twee weken extra nodig te hebben. De CG-Raad probeert ondertussen al zijn invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat er een beter op de doelgroep gerichte regeling komt, zonder dat dit ten koste gaat van bestaande inkomensposities. Reden uitstel:  De huidige Buitengewone Uitgaven-regeling was oorspronkelijk vooral bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten. Maar steeds meer mensen buiten deze doelgroep maken van de regeling gebruik. Daarom wil de regering de BU per 1 januari 2009 afschaffen. CG-Raad heeft zich daar steeds tegen verzet onder het motto ‘Gooi geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt.’ Bovendien was er volgens de CG-Raad te weinig tijd voor het ontwerpen en invoeren van een goede, nieuwe regeling. De complexiteit van de regelgeving en de veelal kwetsbare inkomenspositie van chronisch zieken en mensen met een handicap vragen om grote zorgvuldigheid.

Druk overleg
De CG-Raad heeft de afgelopen tijd overleg gevoerd met betrokken ministeries over de nieuwe regeling. Vorige week heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de bewindslieden Bussemaker (VWS), De Jager (Financiën) en Donner (SoZaWe) en een bestuursdelegatie van de CG-Raad. In al deze gesprekken heeft de CG-Raad gepleit voor een toegankelijke, eenvoudige regeling die goed op de doelgroep is toegesneden. (Nu maakt maar 50% van de doelgroep gebruik van de BU). Verder maakt de CG-Raad zich hard voor voldoende budget, zodat de betrokkenen er niet in inkomen op achteruitgaan.

Voorstel CG-Raad
Uit de gesprekken blijkt dat een goede afbakening van de doelgroep een belangrijk probleem is. Dit probleem kan volgens de CG-raad worden opgelost door gebruik te maken van de ICF. Dit is een internationaal geaccepteerd indicatiesysteem om beperkingen die mensen in het dagelijks leven ervaren in kaart te brengen. De ICF-taal wordt al gebruikt binnen de AWBZ en de Wmo. Met behulp van de ICF-gegevens kunnen doelgroepen voor de nieuwe regeling worden vastgesteld. Voor deze doelgroepen moet dan een kop-rompmodel gaan gelden, vindt de CG-Raad. De betrokkenen hebben recht op vaste normbedragen of forfaits (de romp). Zij die aantoonbaar nog extra meerkosten maken, kunnen die dan apart terugvragen (de kop).

Tussenstap
Voor een zorgvuldige invoering van een dergelijk model is meer tijd nodig. Vandaar dat de CG-Raad in het ambtelijk overleg heeft gepleit voor een tussenstap: werk in 2009 binnen de huidige BU al toe naar een meer gerichte regeling. Deze regeling kan dan de basis zijn voor de doorontwikkeling naar een kop-rompmodel op basis van de ICF-systematiek. Tegelijkertijd kan er dan, conform de uitgangspunten in het regeerakkoord, gewerkt worden aan een meer rechtvaardige en beter uitvoerbare regeling voor Eigen Bijdragen. Nu gelden er in de AWBZ bijvoorbeeld hoge eigen bijdragen die dan weer afgetrokken kunnen worden in de BU. Dit rondpompen van geld is inefficiënt. Bovendien zijn de eigen bijdragen voor veel mensen veel te hoog.

Wmo
De CG-Raad wacht met spanning op het nieuwe voorstel van het kabinet. We zijn in ieder geval blij dat de Wmo-variant inmiddels van tafel is. Dan zouden gemeenten de regeling gaan uitvoeren, met rechtsongelijkheid als gevolg.

Bron: CG-Raad / DovenTV