Image Bureau Berenschot heeft een rapport uitgebracht over de uitvoerbaarheid van de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Het bureau meent dat een goede uitvoering “in principe” mogelijk is. De CG-Raad is er, gezien de opsomming van knelpunten, niet gerust op. De CG-Raad maakt zich al geruime tijd zorgen over de uitvoerbaarheid van de nieuwe Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Er moeten – bij de uitvoering van de wet - tussen allerlei instanties gegevens worden uitgewisseld. Het risico dat mensen door administratieve fouten niet gevonden worden, is groot. Daarnaast is het de vraag of de onderlinge gegevensuitwisseling tijdig klaar kan zijn. Deze zorgen zijn door het Berenschot-onderzoek niet weggenomen. Sterker nog, ze worden nadrukkelijk als mogelijke knelpunten genoemd.

Afbakening
Uit het rapport blijkt verder dat de problemen met de afbakening van de doelgroep nog niet zijn opgelost. Zo kunnen bijvoorbeeld rolstoelgebruikers nog steeds niet worden gevonden. Hetzelfde geldt voor veel mensen met spierziekten, reuma en zeldzame aandoeningen. Hoe deze mensen toch aan hun recht kunnen komen maakt het rapport niet duidelijk. De CG-Raad vindt dat hiervoor nu snel een oplossing moet komen.
CAK
Een groot knelpunt kan de informatievoorziening door het CAK worden, blijkt uit het rapport. Veel mensen zullen naar het CAK gaan bellen waarom ze geen toeslag krijgen of waarom ze slechts een lage krijgen in plaats van een hoge. De regeling is namelijk zo complex dat mensen zelf de juistheid van een beschikking moeilijk kunnen beoordelen. De vreemde situatie doet zich dan voor, dat het CAK hierop zelf geen antwoord kan geven. Het CAK heeft de achterliggende informatie niet; die zit bij andere instanties. Dus het geven van antwoorden kan heel lang duren. Ook is het de vraag of het CAK een grote toeloop van informatievragers aankan. Er wordt nu al heel veel geklaagd over de bereikbaarheid van het CAK als het gaat om de eigen bijdragen AWBZ.
Parlement
Verder kan de uitvoering ook in het gedrang komen doordat de parlementaire behandeling van de Wtcg nog maar net op gang is gekomen. Zo zegt het CAK de korting op eigen bijdragen te kunnen uitvoeren, mits de regeling op 1 december 2008 bekend is. Of dat kan worden gehaald is onduidelijk.
Terugvalscenario
De CG-Raad vindt dat het kabinet snel duidelijkheid moet geven of deze knelpunten tijdig kunnen worden opgelost. Als dat niet het geval is, moet het kabinet een goed ‘terugvalscenario’ hebben. Voorkomen moet worden dat chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2009, door uitvoeringsproblemen, geen compensatie voor meerkosten krijgen.

Bron: CG-Raad - DovenTV