Image Het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden (FCDS) heeft in 2006 en 2007 bij 29 Friese zorginstellingen voor ouderen voorlichting gegeven over (ouderdoms)slechthorendheid aan bewoners, personeel, vrijwilligers en mantelzorgers.
Hiervan is een rapport opgesteld, waarin ook de bevindingen van de voorlichters zijn opgenomen. Slechthorende ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen zijn sterk afhankelijk van de kennis en inzet van het verzorgend en verplegend personeel. Gebleken is  echter dat er binnen de bezochte instellingen een groot gebrek aan kennis is over slechthorendheid en alles wat hiermee samenhangt. Hierdoor krijgen veel slechthorende ouderen niet de zorg en aandacht waarop ze recht hebben. Zo wordt het gehoor van bewoners zelden goed onderzocht. Ook worden signalen die duiden op een verminderd gehoor of niet goed functionerende hoortoestellen vaak onvoldoende (h)erkend. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben: slechthorende mensen raken geïsoleerd, kunnen niet communiceren, willen daardoor nergens meer aan meedoen en worden depressief.

Het FCDS doet daarom in zijn rapport (klik hier om rapport te bekijken) diverse aanbevelingen om tot structurele oplossingen te komen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het FCDS: www.fcds.nl. In de conclusies en aanbevelingen staat het FCDS niet alleen. Ook landelijk wordt momenteel aandacht gevraagd voor de positie van slechthorende ouderen. Dit gebeurt in het kader van het project 'Hoorzorg ouderen, onze zorg', uitgevoerd door de NVVS, de Federatie van Audiologische Centra Nederland (FENAC), de Nationale Hoorstichting, brancheorganisatie ActiZ, beroepsvereniging V&VN en ouderenbond ANBO. In nauwe samenwerking met Vitalis WoonZorg Groep in Eindhoven wordt getracht de succesvolle benadering van slechthorendheid die binnen deze instelling is ontwikkeld, te verspreiden over het land. Een handboek over dit onderwerp kan zorginstellingen helpen om ‘hoorzorg’ aan te bieden als onderdeel van het totale zorgaanbod. U kunt het handboek ‘Hoorzorg ouderen, onze zorg’ hier inzien of downloaden.

Het Fries Centrum voor Doven en Slechthorenden is de onafhankelijke belangenbehartiger in Friesland voor doven en slechthorenden. Het FCDS geeft voorlichting en heeft een documentatiecentrum met informatie over alles wat met doofheid en slechthorendheid te maken heeft.

Bron: DovenTV