Image Intentieverklaring federatieve samenwerking “De Molen”. De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden in Houten hebben vrijdag 11 januari een intentieverklaring ondertekend. Hierin spreken de zes organisaties de intentie uit om de krachten te bundelen in de behartiging van de belangen van hun achterbannen. Op vrijdag 11 januari j.l. hebben de voorzitters van  Dovenschap, Stichting Plotsdoven, NVVS, SBNDJ/ JongerenCommissie, FODOK en FOSS een intentieverklaring voor een federatieve samenwerking getekend. Dit gebeurde tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in Houten. Deze intentie komt voort uit het besef dat de achterban van elk van de zes organisaties te winnen heeft bij een krachtdadige en efficiënte samenwerking tussen deze organisaties. De afgelopen jaren zijn de zes belangenorganisaties al steeds intensiever gaan samenwerken. Het ligt in de bedoeling om deze krachtenbundeling en samenwerking in 2008 te formaliseren in de vorm van een federatie.

De zes belangenorganisaties behartigen de belangen van in totaal 1,5 miljoen doven en slechthorenden:
1. Dovenschap, http://www.dovenschap.nl/, de belangenorganisatie van dove mensen in Nederland;
2. Stichting Plotsdoven, http://www.stichtingplotsdoven.nl/, de belangenorganisatie voor plots- en laatdoven;
3. NVVS, http://www.nvvs.nl/, de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden;
4. SBNDJ/ JongerenCommssie, http://www.jongerencommissie.nl/, de Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren;
5. FODOK, http://www.fodok.nl/, de Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen;
6. FOSS, http://www.foss-info.nl/, de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-/ taalmoeilijkheden.
 
Bron: Jongeren Commissie / DovenTV