Image De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft de Vlaamse Gemeenschap veroordeeld wegens de weigering van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap, een wettelijke vorm van discriminatie. Hiermee worden de eisen van drie dove leerlingen en hun ouders ingewilligd. Dat meldt de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) woensdag.

In maart 2009 dienden vier ouderparen bij de rechtbanken van Gent en Leuven een verzoekschrift in tegen de Vlaamse minister van Onderwijs en tegen verschillende Vlaamse scholen om voor hun dove kinderen het recht op te eisen op toegankelijk inclusief onderwijs. Deze ouders zagen immers met lede ogen aan hoe hun kinderen, wegens een manifest gebrek aan tolkondersteuning (slechts 7 van de 30 lesuren), meer dan de helft van hun schooltijd moeten uitzitten zonder communicatie en zonder toegang tot het lesgebeuren. Een dergelijke situatie is voor dove kinderen niet enkel onaangenaam en kwetsend, maar hypothekeert ook de kansen op doorstroming naar het hoger onderwijs.

De rechtbank van Gent oordeelde dat de Vlaamse Gemeenschap inderdaad schuldig is aan discriminatie, omdat het huidige tolkenpakket van dove leerlingen een weigering uitmaakt van redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. De rechter verwijst naar wetenschappelijk onderzoek om vast te stellen dat het huidig aantal tolkuren niet volstaat om dove leerlingen te laten participeren in het onderwijs.

De rechter beveelt de Vlaamse Gemeenschap om deze discriminatie te staken en aan drie leerlingen een tolkurenpakket van minimum 70% van de lesuren toe te kennen, op straffe van een dwangsom van € 250 per dag vertraging. Verder veroordeelt de rechter de Vlaamse Gemeenschap tot betaling van een morele schadevergoeding van €650 per leerling. Ten slotte moet ook de aanvraagprocedure voor tolkondersteuning aangepast worden. In de rechtbank van Leuven werd de eis afgewezen.

De ouders en kinderen werden bijgestaan dor het Brusselse advocatenkantoor Stibbe, dat deze zaak op probonobasis behandelt. Meester Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht aan de K.U. Leuven en specialist discriminatierecht, en meester Joos Roets stelden het verzoekschrift op en bepleitten de zaak voor de rechtbank. De procedure werd ondersteund door de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado), de belangenbehartiger van de Vlaamse Dovengemeenschap.

Volgens beide juristen is de uitspraak van de Gentse rechter uniek voor Vlaanderen. Zij vormt namelijk een eerste toepassing van het op 10 juli 2008 goedgekeurde Gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet. Dit decreet verplicht zowel overheidsinstanties als particuliere organisaties om redelijke aanpassingen te treffen voor personen met een handicap. Doen zij dat niet, dan maken zij zich schuldig aan discriminatie. Ook onderwijsinstellingen vallen onder deze verplichting.

Fevlado is zeer verheugd met deze principiële uitspraak van de rechtbank van Gent en spreekt van een belangrijke mijlpaal voor gelijke onderwijskansen voor dove leerlingen. Na meer dan 10 jaar (toen voor het eerst een dove leerling beroep kon doen op een tolk) wordt nu eindelijk het recht van alle dove kinderen en jongeren op gelijke onderwijskansen volledig erkend. Aangezien het Buitengewoon Secudair Onderwijs geen diploma’s mag afleveren, zijn dove leerlingen verplicht om te integreren in het gewoon onderwijs, willen zij toegang hebben tot het hoger onderwijs en tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit kunnen zij alleen mits het gewoon onderwijs volledig toegankelijk is voor hen, door middel van tolken Vlaamse Gebarentaal.

Het vonnis van de rechtbank van Gent vormt een eerste grote uitdaging voor de nieuwe minister van Onderwijs Pascal Smet, die ook bevoegd is voor Gelijke kansen. Fevlado hoopt dat de nieuwe minister van Onderwijs en Gelijke kansen het recht van dove jongeren en kinderen op gelijke onderwijskansen in woord en daad naar waarde zal schatten en de nodige redelijke aanpassingen zal voorzien – niet alleen voor de vier leerlingen in kwestie, maar voor alle dove kinderen, jongeren en volwassenen in het regulier middelbaar-, hoger- en volwassenenonderwijs.

Bron: belga - DovenNieuws.eu